ความร่วมมือ

  • 0

ความร่วมมือ

Category : featured , portfolio

ที่ปรึกษาฯ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด โดยความร่วมมือกับ

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยที่ผ่านมานั้น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดรัฐบาล เช่น
– ดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งงานบริหารความเสี่ยง แบบบูรณาการ และตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงบประมาณ
– ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ดำเนินโครงการโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
– ดำเนินโครงการการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม


About Author

Admin

"ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรด A"