Author Archives: Admin

  • 0

ฐานข้อมูลและการบริหารองค์ความรู้ (Database and Knowledge Management)

Category : portfolio

ข้อเสนอทางเทคนิค & ด้านราคา ของบริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

รหัส ชื่อโครงการ
P1 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ข้อเสนอทางเทคนิค Powerpoint
P1 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ข้อเสนอทางเทคนิค Powerpoint
P1 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ข้อเสนอทางเทคนิค Powerpoint
P2 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ข้อเสนอด้านเทคนิค
P3 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รายละเอียดบริษัท
  ประวัติคณะที่ปรึกษา และผลงาน
P3 ข้อเสนอโครงการ “ฟื้นฟูกิจการองค์การค้าของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) รายละเอียดบริษัท
  ประวัติคณะที่ปรึกษา และผลงาน
P4 ข้อเสนอด้านราคา โครงการวิจัยและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
P4 ข้อเสนอด้านราคา โครงการวิจัยและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
P5 ข้อเสนอทางเทคนิคโครงการการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิตอล (Transport Digital Broadcast) บริษัท ขนส่งจำกัด
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P6 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
P7 ข้อเสนอโครงการ “เพื่อจัดทำโครงสร้างระบบงานบริหารความเสี่ยงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย”
P7 ข้อเสนอโครงการ “เพื่อจัดทำโครงสร้างระบบงานบริหารความเสี่ยงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย”
P8 ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของการเคหะแห่งชาติ
P9 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
P10 ข้อเสนอทางเทคนิค โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Economic Value Management-EVM)
  ระยะที่ 2 สำหรับ บริษัท ขนส่ง จำกัด
P10 ข้อเสนอทางเทคนิค โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Economic Value Management-EVM)
  ระยะที่ 2 สำหรับ บริษัท ขนส่ง จำกัด
P11 ข้อเสนอทางเทคนิค โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม(Economic Value Management-EVM) ระยะที่ 2
  สำหรับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
P12 ข้อเสนอด้านราคาโครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
  ทางหลวงแนวใหม่ สายชลบุรี-อ.บ้านบึง กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม
P13 ข้อเสนอด้านราคา (ฉบับปรับลดและยืนยันราคา)โครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสำรวจและออกแบบ
  รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายชลบุรี-อ.บ้านบึง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
P14 ข้อเสนอด้านเทคนิค เล่มที่ 1 : ข้อเสนอทางด้านวิชาการโครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสำรวจ
  และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายชลบุรี-อ.บ้านบึง  กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม
P15 ข้อเสนอด้านเทคนิค เล่มที่ 2 : ภาคผนวกโครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสำรวจและออกแบบ
  รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายชลบุรี-อ.บ้านบึง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
P16 ข้อเสนอโครงการวางระบบบัญชีและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวคิด EVM เพื่อพัฒนาสู่ BSC และ EVM
P17 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการที่ปรึกษาเพื่อการวางกรอบการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานขององค์การขนส่งมวลชน
  กรุงเทพฒหานคร (ขสมก.)
P18 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการเพื่อจัดทำการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ของ
   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
P19 ข้อเสนอทางเทคนิค เพื่อเป็นที่ปรึกษาศึกษา “โครงการ การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิน”
P20 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
  สำหรับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
P21 ข้อเสนอทางเทคนิคโครงการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและการเน้นประสิทธิผลภาคปฏิบัติสำหรับบริษัท ขนส่ง จำกัด
P22 ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
P23 ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินทรัพย์สินและดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
  ดำเนินงานในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2535 สำหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย
P24 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เสนอธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
P25 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2535 สำหรับสถานีบรรจุ
  และแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง  เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย
P26 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
P27 ข้อเสนอทางเทคนิคโครงการให้คำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง  ของธนาคารออมสิน
P28 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ  ของธนาคารออมสิน
P29 เอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา  โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
P30 ข้อเสนอโครงการจัดทำกรอบหลักเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐที่ขอใช้เงินงบประมาณ
P31 ข้อเสนอทางเทคนิคเบื้องต้นโครงการที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสำหรับธนาคารออมสิน
P32 ข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2553-2556 ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
P33 รายงานวิจัยภาพรวม เรื่องโครงการพัฒนากลไกตราสารหนึ้ภาครัฐเพื่อการซิเคียวรไทเซชั่น
P34 ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อธุรกิจ SME และวิเคราะห์คุณค่าธุรกิจ
P35 เอกสารวิชาการบุคคล เรื่องมุมมองในการบริหารเศรษฐกิจในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
P36 การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงของทริส
P37 ข้อเสนอทางเทคนิค การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวง หมายเลข 4006 สายระนอง-หลังสวน
P38 ข้อเสนอด้านเทคนิคการศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินงวดของลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์
P39 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาเพื่อจัดโครงสร้างระบบงานทางการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์
P40 ข้อเสนอด้านการเงินการศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินงวดของลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์
P41 ข้อเสนอด้านเทคนิคการศึกษาสถานภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
P42 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
P43 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 องค์การเภสัชกรรม
P44 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ กรมทางหลวง
P45 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554
P46 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการจัดทำแผนธุรกิจมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า PEA Encom
P47 ข้อเสนอด้านเทคนิคงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเชิงความคิดของการพัฒนาก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่-สายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P48-1 ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการลดต้นทุนโลจิสติกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
P48-2 เอกสารแสดงคุณสมบัติโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการลดต้นทุนโลจิสติกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
P48-3 ข้อเสนอด้านราคาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการลดต้นทุนโลจิสติกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
P49 ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ของกรมทางหลวง
P50 ข้อเสนอเทคนิคโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
P51 ข้อเสนอเทคนิคการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน
P52 ข้อเสนอเทคนิคโครงการประเมินศักยภาพและวิคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสทน.
P53 ข้อเสนอทางเทคนิคโครงการวิจัยและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
P54 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการวิจัยเรื่องผลกระทบขจองโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายต่อไทย
P55 ข้อเสนอโครงการระบบพี่เลี้ยงเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแนวใหม่สำหรับการเคหะแห่งชาติ
P56 ข้อเสนอทางด้านราคาโครงการวิจัยเรื่องผลกระทบขจองโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายต่อไทย
P57 ข้อเสนอทางเทคนิคโครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขันประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
P58 ข้อเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขันประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
P59 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคโครงการจัดทำแผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2557 ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
P60 ข้อเสนอด้านราคาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน)
P61 ข้อเสนอด้านเทคนิค โครงข่ายเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว -อ.ปะเหลียน – อ.ทุ่งหว้า – อ.ละงู (เล่มที่ 1/2)
P62 ข้อเสนอด้านเทคนิค โครงข่ายเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว -อ.ปะเหลียน – อ.ทุ่งหว้า – อ.ละงู (เล่มที่ 2/2)
P63 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (เล่มที่ 1/2) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
P64 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (เล่มที่ 2/2) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
P65 เอกสารแสดงคุณสมบัติ  (เล่มที่ 1/2) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
P66 เอกสารแสดงคุณสมบัติ  (เล่มที่ 2/2) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
P67 ข้อเสนอทางด้านราคาโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

 

โครงการศึกษาของบริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

รหัส

ชื่อโครงการ

R1 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Economic Value Management-EVM) ระยะที่ 2
  สำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
R2 การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรัตน์ สุโขทัย
R2 การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวรัตน์ สุโขทัย
R3 การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ของ บริษัทเมืองมาง จำกัด
R4 การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจของ บริษัทซี.เอ็น.อี อินดัสตรี้กรุ๊ป จำกัด
R5 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ สำหรับกลุ่มพันธมิตรดาวตะวันออก โดยคุณชัยนรินทร์ ศรีเฟื่องฟุ้ง
R6 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริพงศ์เจริญพัฒนา
R7 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าธุรกิจบริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
R8 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการจัดทำโครงสร้างระบบบริหารความเสี่ยงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R9 รายงาน Project “Lumphun Grand Condo” & “Lumphun Grand City Complex”
R9 รายงาน Project “Lumphun Grand Condo” & “Lumphun Grand City Complex”
R10 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าธุรกิจบริษัท ไทยเดินรถ จำกัด
R11 แผนบริหารความเสี่ยงการท่าเรือแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2549 (ฉบับสมบูรณ์) เสนอการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R11 แผนบริหารความเสี่ยงการท่าเรือแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2549 (ฉบับสมบูรณ์) เสนอการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R11 แผนบริหารความเสี่ยงการท่าเรือแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2549 (ฉบับสมบูรณ์) เสนอการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R12 รายงานการประเมินมุลค่าทรัพย์สินที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 31-0-41.6 ไร่ ถนนบรมราชชนนี (ทล. 338) แขวงฉิมพลีตลิ่งชัน
R13 รายงานการประเมินมูลค่ากิจการและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด และ หจก.สิริพงศ์เจริญพัฒนา
R13 รายงานการประเมินมูลค่ากิจการและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด และ หจก.สิริพงศ์เจริญพัฒนา
R13 รายงานการประเมินมูลค่ากิจการและมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด และ หจก.สิริพงศ์เจริญพัฒนา
R14 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อมูลตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
  ลาดกระบังต้องการให้วิเคราะห์เพิ่มเติม เสนอการถไฟแห่งประเทศไทย
R14 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) และข้อมูลตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
  ลาดกระบังต้องการให้วิเคราะห์เพิ่มเติม เสนอการถไฟแห่งประเทศไทย
R15 ข้อมูลตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบังต้องการให้วิเคราะห์เพิ่มเติม
  เสนอ การถไฟแห่งประเทศไทย
R16 แผนธุรกิจและผลการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R17 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสำรวจและการออกแบบรายละเอียด
  โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายชลบุรี-อ.บ้านบึง
R18 แนวทางการตอบคำถามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
R18 แนวทางการตอบคำถามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
R19 เอกสารแนบท้ายรายงาน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินโครงการ ICD ลาดกระบัง เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศเขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร เสนอการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
R20 แผนธุรกิจบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับสมบูรณ์) เสนอการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R20 แผนธุรกิจบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับสมบูรณ์) เสนอการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R21 แผนการจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(ฉบับสมบูรณ์)
  โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R22 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
R23 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง เสนอ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด Powerpoint
R24 รายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis Report) เสนอธนาคารออมสิน
R25 รายงานฉบับที่ 2 รายงานการศึกษาการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis Report) (ฉบับแก้ไข)เสนอธนาคารออมสิน
R26 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อพัฒนาแบบจำลองเสนอธนาคารออมสิน
R27 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อพัฒนาแบบจำลอง (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) เสนอธนาคารออมสิน
R28 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและการเน้นประสิทธิผลภาคปฏิบัติสำหรับบริษํท ขนส่ง จำกัด
R29 รายงานฉบับที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการได้รับการอุดหนุนในอดีตของรัฐวิสาหกิจและเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในต่างประเทศ
  โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R30 รายงานฉบับที่ 2 กรอบแนวทางการได้รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจฉบับของรัฐวิสาหกิจ
  โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R31 รายงานฉบับที่ 2 กรอบแนวทางการได้รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจฉบับของคณะกรรมการ PSO และ สคร.
  โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R32 รายงานฉบับที่ 2 กรอบแนวทางการได้รับเงินอุดหนุนการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ฉบับของ สคร.
  โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R33 รายงานการศึกษาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 สำหรับสถานีบรรจุ
  และแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง  ฉบับสมบูรณ์ เสนอ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
R34 รายงานฉบับที่ 3 คู่มือการจัดทำคำขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะ ของ รัฐวิสาหกิจฉบับของรัฐวิสาหกิจ  เสนอสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R35 รายงานฉบับที่ 3 คู่มือการจัดทำคำขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะ ของ รัฐวิสาหกิจ ฉบับของสคร.  เสนอสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
R36 รายงานฉบับที่ 1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่างความเสี่ยงเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง  โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
  บริหารความเสี่ยง  เสนอ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
R37 รายงานฉบับที่ 2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ บสก.โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง เสนอบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
R38 รายงานฉบับที่ 3 ข้อเสนอการออกแบบการจัดการข้อมูล (Data Model & Data Flow Design) และแนวทางการปรับปรุงข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาและ
  ปรับปรุงแบบจำลอง (ฉบับแก้ไข)  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ  เสนอ ธนาคารออมสิน
R39 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
R40 รายงานระหว่างการศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
R41 ร่างรายงานขั้นสุดท้ายโครงการศึกษาพัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
R42 รายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ข.ส.ม.ก.)
R43 รายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
R44 รายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)
R45 รายงานฉบับที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการได้รับการอุดหนุนในอดีตของรัฐวิสาหกิจและเปรียบเทียบกับการดำเนินงานในต่างประเทศ
R46 รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R47 รายงานผลการพัฒนาต้นแบบโครงการตามเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและCost Benefit Analysis และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะฯ
R48 รายงานเบื้องต้นผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดตามหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด
R49 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและสิทธิการเช่า ณสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน โครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง(ICD)ลาดกระบัง
R50 รานงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินลูกค้ารายบริษัทเดอะรีเจนท์ สีลม จำกัด
R51 รายงานเบื้องต้นโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กรศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R52 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R53 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กร ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R54 แนวทางการพัฒนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ฉบับสมบูรณ์และปรับปรุง) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
R55 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับเสนอแนวทางการพัฒนาสินเชื่อ SME (ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อธุรกิจ SMEฯ) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
R56 รายงานการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสินเชื่อการบริโภคและรายย่อยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
R57 รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการองค์กร ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R58 รายงานผลงวดสุดท้ายของรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.
R59 รายงานผลฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
R60 รายงานเบื้องต้นโครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
R61 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 6 แห่งพรบ. ว่าด้วยการเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 สำหรับการสรรหาผู้ประกอบการเอกชนสถานีฯ ไอซีดี ลาดกระบังในปี 2554
R62 รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสถาบันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
R63 คู่มือการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธ.ออมสิน
R64 คู่มือการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ธ.ออมสิน
R65 คู่มือการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธ.ออมสิน
R66 คู่มือการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ธ.ออมสิน
R67 รายงานความก้าวหน้า 1  โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการ กรมทางหลวง
R68 ข้อแก้ไขรายงานความก้าวหน้า 1  โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการ
R69 รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะกรอบการบริหารโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 1)
R70 ข้อเสนอแผนแม่บทหรือ Road map การบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำนักงบประมาณ (เล่ม 2)
R71 ร่างแผนบริหารคามเสี่ยงโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 3)
R72 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 4)
R73 ข้อเสนอดัชนีชี้วัดความเสี่ยงโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 5)
R74 รายงานข้อเสนอการทำแผนปฏิบัติการ Action Plan โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 6)
R75 คู่มือการบริหารการติดตาม และการกำกับความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำนักงบประมาณ (เล่ม 7)
R76 รายงานผลการทดสอบโปรแกรมซอฟแวร์โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 8)
R77 ร่างแผนบริหารคามเสี่ยงสำหรับสำนักงบประมาณโครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ (เล่ม 9)
R78 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) และผลสรุปจากการพัฒนาความรู้และฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการบริหารความเสี่ยงบูรณาการ สำนักงบประมาณ
R79 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โครงการบริหารความเสี่ยงบูรณาการ สำนักงบประมาณ
R80 คู่มือการใช้โปรแกรมการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองโครงการบริหารความเสี่ยงบูรณาการ สำนักงบประมาณ
R81 คู่มือวิธีการบริหารโปรแกรมการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองโครงการบริหารความเสี่ยงบูรณาการ สำนักงบประมาณ
R82 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการกรมทางหลวง
R83 รายงานความก้าวหน้า 2  (Progress Report II) โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการ กรมทางหลวง
R84 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ช่องว่างความเสี่ยงบสก.
R85 รายงานการศึกษาวิธีการอำนวนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและกลยุทธ์ด้านการตลาด (ฉบับสมบูรณ์เล่มที่ 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R86 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการจัดการทำระบบบริหารจัดการองค์กรของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
R87 รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่ม 1)โครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
R88 รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่ม 2)โครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
R89 รายงานฉบับสมบูรณ์ (เล่ม 3)โครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
R90 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการกรมทางหลวง
R91 แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2559
R92 บทสรุปผู้บริหารแผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2559
R93 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2558
R94 รายงานฉบับที่ 6 รายงานวิเคราะห์การใช้งาน และความแม่นยำของแบบจำลอง Interim Model ในส่วนของ Credit Risk Rating
R95 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R96 รายงานรูปแบบที่ดี (Best Practices) ของโครงสร้างองค์กรที่มีการดำเนินงานในรูปแบบ SRO กรณีศึกษาภายในและต่างประเทศ
R97 รายงานการศึกษาโครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R98 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
R99 รายงานขั้นสุดท้ายโครงการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมสำหรับการวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
R100 รายงานสรุปสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R101 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R102 รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) (ภาคผนวก)  โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R103 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R104 รายงานขั้นสุดท้าย  โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R105 รายงานขั้นสุดท้าย (แบบเบื้องต้น) โครงการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ ชลบุรี -อ.บ้านบึง
R106 รายงานการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2559
R107 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารเพื่อกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R108 รายงานการศึกษาความเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R109 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R110 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ Ibank รุ่น Beginner
R111 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ Ibank รุ่น Intermediate (รายย่อย)
R112 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์อาชีพอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส
R113 รายงานเบื้องต้นโครงการจัดทำแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า PEA-ENCOM
R114 รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดทำแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า PEA-ENCOM
R115 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำแผนธุรกิจ รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า PEA-ENCOM
R116 ร่างแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า PEA-ENCOM
R117 รายงานงวดที่ 3 โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R118 รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R119 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
R120 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้การวิเคราะห์สินเชื่อ i-bank รุ่น intermediate (ธุรกิจ)
R121 รายงานเบื้องต้นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน)
R122 รายงานความก้าวหน้างานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R123 รายงานขั้นต้นงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R124 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R125 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย (พิมพ์สีและเข้าเล่มถาวร)
R126 รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
R127 รายงานเบื้องต้นโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ภาคผนวก คแบบแปลนแสดงแนวเส้นทางช่วงบ้านภาชี – นครราชสีมา)
R128 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
R129 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ภาคผนวก ฉ แบบแนวสายทาง เล่ม 1/3 ช่วงบ้านภาชี – นครราชสีมา)
R130 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ภาคผนวก ฉ แบบแนวสายทาง เล่ม 2/3 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย)
R131 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ภาคผนวก ฉ แบบแนวสายทาง เล่ม 3/3 ช่วงแก่งคอย – ฉะเชิงเทรา)
R132 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยุทธศาสตร์กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ
R132 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยุทธศาสตร์กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ
R133 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อระดับกลาง (Intermediate) รุ่นที่ 2
R134 รายงานการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี -ชายแดนไทย/พม่า(บ้านพุน้ำร้อน)
R135 แบบเบื้องต้น(รายงานระหว่างการศึกษา)โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี -ชายแดนไทย/พม่า(บ้านพุน้ำร้อน)
R136 รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ระยะที่ 1 โครงการ Consumer surplus (ฉบับแก้ไข)
R137 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตโครงการ Comsumer Surplus
R138 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R139 รายงานการวิเคราะห์ทางเลือกแนวเส้นทางและการบริหารจัดการโครงข่ายโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R140 สรุปงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R141 สรุปงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R142 สรุปการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ***นอกเหนือจากประเด็นข่าวการประชุมการมีส่วนร่วมครั้งที่ 2
R143 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อระดับ Beginner รุ่นที่ 2
R143 สรุปรายงานประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา)
R144 รายงานฉบับที่ 4 คู่มือการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
R145 รายงานฉบับที่ 4 คู่มือการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
R146 รายงานฉบับที่ 6 คู่มือการใช้แบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง Credit Risk Rating Model
R147 รายงานฉบับที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap Analysis Report) พร้อมข้อเสนอแนะ
R148 รายงานฉบับที่ 3 ข้อเสนอการออกแบบการจัดการข้อมูล (Data Model & Data Flow Design) และแนวทางการปรับปรุงข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาและ
R149 รายงานฉบับที่ 4 คู่มือการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
R150 รายงานฉบับที่ 4 คู่มือการใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
R151 รายงานฉบับที่ 5 แนวทางการนำแบบจำลองไปปฏิบัติงานจริงพร้อมข้อเสนอแนะด้าน Hardware Software และแนวทางปฏิบัติงาน(Business Process)
R152 รายงานฉบับที่ 6 คู่มือการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง Credit Risk Rating Model
R153 รายงานฉบับที่ 6 แบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ Final Credit Scoring Model และคู่มือประกอบการพัฒนาแบบจำลอง
R154 รายงานฉบับที่ 6 รายงานผลการนำ Interim Model ประเภท Credit Scoring ไปทดลองใช้ในการวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว
R155 รายงานสรุปผลการอบรมกระบวนการชี้แจงการใช้แบบจำลองวัดความเสี่ยง Credit Risk Rating และ Credit Scoring
R156 รายงานขั้นต้นโครงการแผนพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2557 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
R157 คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
R158 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
R159 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ช่วงชุมทางบ้านภาชี – นครราชสีมา
R160 รายงานการศึกษาความเหมาะสม(ตามประกาศ สศช.) (ภาคผนวก)โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
R161 รายงานสรุปแนวทางเลือกการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R162 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ช่วงแก่งคอย – ฉะเชิงเทรา
R163 รายงานการกำหนดแนวทางการออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R164 รายงานศึกษาความเหมาะสม (ตามประกาศ สศช.)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R165 รายงานฉบับกลาง (Interim Report) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R166 เอกสารประกอบการนำเสนอ(Handout) การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า 1 โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ระราม 2)
R167 เอกสารประกอบการประชุมตรวจรับรายงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R168 เอกสารประกอบการประชุมตรวจรับรายงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (บับปรับปรุงครั้งที่ 1)
R169 รายงานเบื้องต้น โครงการทางยกระดับพระราม 2
R170 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 โครงการทางยกระดับพระราม 2
R171 รายงานระหว่างการศึกษา โครงการทางยกระดับพระราม 2
R172 รายงานแผนการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร
R173 รายงานฉบับที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพอร์ตสินเชื่อเพื่อพัฒนาแบบจำลอง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3)
R174 รารยงานการคัดเลือกรูปแบบ โครงการทางยกระดับพระราม 2
R175 รายงานการศึกษาขั้นกลาง ระยะที่ 2 โครงการ Consumer Surplus กสทช.
R176 เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการอบรมชี้แจงกระบวนการใช้งาน Credit Rating Model
R177 (ฉบับร่าง) รายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนโครางการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บ้านพุน้ำร้อน)
R178 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ (IEE Report)โครงการพระราม 2
R179 รายงานศึกษาความเหมาะสม(ตามประกาศ สศช.)(ภาคผนวก ช.รูปแบบเบื้องต้น) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
R180 แบบเบื้องต้น(รายงานระหว่างการศึกษา)โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี -ชายแดนไทย/พม่า(บ้านพุน้ำร้อน)
R181 รายงานความก้าวหน้า 1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บ้านพุน้ำร้อน)
R182 รายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บ้านพุน้ำร้อน)
R183 (ฉบับร่าง) รายงานการศึกษาด้านจราจรและขนส่งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บ้านพุน้ำร้อน)
R184 รูปแบบเบื้องต้น (รายงานความก้าวหน้า 2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (บ้านพุน้ำร้อน)
R185 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R186 ร่างแบบรายละเอียดเบื้องต้นโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R187 บทสรุปผู้บริหารโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R188 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
R189 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R190 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขันประเมินสภาพการข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
R191 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขันประเมินสภาพการข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
R192 รายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้ถนน (Road Users Costs) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R193 รายงานการศึกษาด้านการจราจรและการขนส่งโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R194 รายงานสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม สำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R195 ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม (เล่ม 1/2) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R196 ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสม (เล่ม 2/2) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R197 รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R198 รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของพื้นที่สัมปทานแต่ละสถานีโครงการ ICD ลาดกระบัง
R199 รายงานการศึกษาด้านจราจรและขนส่งโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน)
R200 ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
R201 รายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี – ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน)
R202 รายงานแผนการปฏิบัติงาน Inception Report โครงการท่าเรือชุมพร
R203 รายงานสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
R204 รายงานการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2)
R205 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) เล่ม 1
R206 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) เล่ม 2
R207 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary EIA Report) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
R208 รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) เล่ม 1
R209 รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) เล่ม 2
R210 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
R211 รายงานความก้าวหน้า 1 (Progress Report I) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
R212 รายงานความก้าวหน้า 2 (Progress Report II) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
R213 รายงานการจัดประชุมสัมมนาทดสอบตลาด (Market Sounding) โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
R214 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) Report โครงการพระราม 2  (พฤศจิกายน 2557)

 

 

รายการเอกสารอ้างอิงของบริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

รหัส

ชื่อโครงการ

NBP 0 หนังสือ เรื่อง พุทธวิทย์ ที่ฉายแสง
NBP 1 หนังสือ เรื่อง เล่นกับเงิน
NBP 2 หนังสือ เรื่อง เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม
NBP 3 หนังสือ เรื่อง หยิบเงินหยิบทอง
NBP 4 หนังสือ เรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
NBP 5 หนังสือ เรื่อง การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย
NBP 6 หนังสือ เรื่อง Corporate Governance in Thailand : A Way Forward
NBP 7 บทสรุปผู้บริหาร :รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและนาดย่อม ปี 2544
NBP 8 รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2544
NBP 9 White Paper on Small and Medium Enterprises in Thailand, 2001
NBP 10 รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2545
NBP 11 White Paper on Small and Medium Enterprises in Thailand, 2002
NBP 12 รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2546 และแนวโน้ม ปี 2547
NBP 13 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547 และแนวโน้ม ปี 2548
NBP 14 รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 และแนวโน้ม ปี 2250
NBP 15 หนังสือ เรื่อง การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking)
NBP 16 เอกสารรายงาน การช่วยเหลือสภาพคล่อง 5 สถาบันการเงิน
NBP 17 เอกสารรายงาน การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชการ จำกัด (มหาชน)
NBP 18 เอกสาร Price Water House Coopers
NBP 18 รายงานประจำปี 2546 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 19 รายงานประจำปี 2547 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 20 รายงานประจำปี 2548 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 21 แผนวิสาหกิจ (แผนกลยุทธ์) ปีงบประมาณ 2548-2552 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 22 การเปลี่ยนปีฐาน สถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทย
NBP 23 แนวโน้มและการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ระยะปานกลาง ปี 2548-2552
NBP 24 คู่มือ บริหารความเสี่ยง (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
NBP 25 คู่มือ ความชำนาญเพื่อแสดงขีดความสามารถที่ปรึกษาไทย (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)
NBP 26 คู่มือการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยและการใช้บริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยผ่านทาง Web Site ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
NBP 27 คู่มือ แนวทางการคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาไทย (ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)
NBP 28 ข้อมูลทั่วไป บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด
NBP 29 รายงานประจำปี 2549 บริษัท (บสก)
NBP 30 รายงานประจำปี 2550 (กลต.)
NBP 31 รายงานสถานการณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548 และแนวโน้ม ปี 2549
NBP 32 รายงานประจำปี 2550 บริษัทขนส่ง จำกัด
NBP 33 คู่มือบริหารความเสี่ยง บริษัทขนส่ง จำกัด
NBP 34 พฤติกรรมสังคมต่อการมีสถาบันประกันเงินฝาก
NBP 35 บทสรุปแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินการรถไฟแห่งประเทศไทย
NBP 36 เอกสารหารือ สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง)
NBP 37 การศึกษาความเป็นไปได้เบิ้องต้นในการจัดตั้ง บริษัทกทท. ลอจิสติกส์ จำกัด
NBP 38 แผนธุรกิจ บริษัท กทท.ลอจิสติกส์ จำกัด
NBP 39 แนวโน้มและการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ระยะปานกลาง ปี 2548-2552
NBP 40 รายงานผลการศึกษา เรื่องระบบประกันเงินฝากและความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย
NBP 41 คู่มือเกณฑ์การคำณวน CRR สำหรับลูกค้าขนาด L M SM
NBP 42 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
NBP 43 เกี่ยวกับการเงินและการตลาดสำหรับสินเชื่อ SMEs
NBP 44 ข้อมูลธนาคาร ศรีนคร
NBP 45 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ บ้านสวนปาล์ม
NBP 46 แผนธุรกิจ มาสเตอร์ เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
NBP 47 โครงการ เกษตรชีวภาพเพื่อสุขภาพและอุตสาหกรรมการเกษตร จ.เชียงราย โดยบริษัท ผาคำ จำกัด
NBP 48 โครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน 377-2-97.6 ไร่ต.บ้านกลางและต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
NBP 49 ข้อเสนอโครงการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยบริษัท ไกเซอร์ เทค เอทานอล จำกัด
NBP 50 Business Strategic Plan Honey Inn Pattaya
NBP 51 เอกสารอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์ (Asset Value Management)
NBP 52 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจและการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
NBP 53 แผนการบริหารความเสี่ยง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 54 โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนรถโดยสารเก่าจำนวน 2,000 คัน (ขสมก)
NBP 55 รายงานสรุป การขอสินเชื่อ บริษัท ชฎาทิพย์ พาราวู้ดจำกัด
NBP 56 การวิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจสุราชุมชนของหจก. สาโท เชียงใหม่
NBP 57 งบประมาณประจำปี 2549 ของรัฐวิสาหกิจ (สนง.วิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สภาพัฒน์ฯ)
NBP 58 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อประกอบการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง
NBP 59 Draft : Logistic & Integrated Transport System Development Plan Invitation to Proposal Submission
NBP 60 ร่าง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2549-2553)
NBP 61 Executive Summary : Feasibility Study on The Development of The Additional Inland Container Depot (State Railway of Thailand)
NBP 61-1 Final report : Feasibility Study on The Development of The Additional Inland Container Depot (State Railway of Thailand)
NBP 62 ภาพรวมงบประมาณของกระทรวงคมนาคมและงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เล่ม 1
NBP 62-1 งาน/โครงการสำคัญ ด้านการขนส่งทางบก เล่ม 2
NBP 62-2 งาน/โครงการสำคัญ ด้านการขนส่งทางน้ำ เล่ม 3
NBP 63 Presentation : Nam Theun 2 Hydroelectric Project
NBP 64 Draft : Bangkok Mass Transit Development Plan Invitation to Submit Proposals  (Ministry of Transport)
NBP 65 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟของท่าเรือแหลมฉบัง
NBP 66 Feasibility Study for Gasification Power Plant Propose to Power Am Co., Ltd
NBP 67 TOR และเอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษา เรื่องเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกาการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
NBP 68 การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคุณชัยนริทร์ ศรีเฟื่องฟุ้ง โดย นิวแอสเซท 2004 จำกัด
NBP 69 Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
NBP 70 รายงานการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการนำระบบหารบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในปี 2549  ของ บขส
NBP 71 บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร :สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
NBP 72 แผนธุรกิจ ฟาร์มหมูและโรงงงานอบลำไย :ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์เกษตร ล้านนา
NBP 73 แผนธุรกิจ โครงการ Areeya Villa โดยบริษัทเสริมทรัพย์ พัทยา จำกัด
NBP 74 วารสาร Sasin journal of Management June 2009
NBP 75 รายงานสรุปผลการสัมนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) Model Shift Strategy for Thailand
NBP 76 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545- 2549)
NBP 77 Renewable Energy in Thailand Ethanol and Biodiesel
NBP 78 รายงานประจำปี 2551 : Laguna Resorts & Hotel
NBP 79 วารสาร ราชกรีฑาสโมสร Vol.7 No.83 May 2008
NBP 80 รายละเอียดสัญญาและข้อตกลงการกลับมาใช้พื้นที่ของ บขสภายในโครงการสถานีกรุงเทพฯ
NBP 81 รายงานการให้คำปรึกษาระบบประเมินผลการดำเนินงานปีบัญชี 2548 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
NBP 82 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำหนดแนวทางการวัดค่า EVA (สคร)
NBP 83 คู่มือการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในรัฐวิสาหกิจ
NBP 84 SIFC ENTITY SUMMARY REPORT
NBP 85 Presentation to TRT Advisory Team Thoughts on Privatization of State Enterprises
NBP 86 ASEAN Eminent Persons Conference
NBP 87 ธุรกิจธนาคารเพื่อชุมชนในประเทศไทย : Krung Thai Bank PCL
NBP 88 Lat krabang Inland Container Depot Project Phase I Report (State Railway of Thailand)
NBP 89 แผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)
NBP 90 กองทุนร่วมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถแข่งขันของธุรกิจไทย(สสว)
NBP 91 ร่าง แผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551
NBP 92 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย (เอกสารประกอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย)
NBP 93 รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน เสนอ บริษัทนอร์ธเทอร์นอีเกิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด
NBP 94 Presentation การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
NBP 95 เอกสารของวงเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน :บริษัท ภูเก็ต คอนซัลท์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด โครงการ ภูเก็ต วิลล์ พอยท์
NBP 96 รายละเอียดโครงการ  เอส อี เอสบีช รีสอร์ท จอมเทียน (บจก. เอคาดามิค โฮม)
NBP 97 การประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2548 : การไฟฟ้านครหลวง
NBP 98 กฎกระทรวงประกาศและหนีงสือเวียนที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์เพียงวันที่ 15 เม.ย. 2542 (หมวด 1- หมวด 10)
NBP 99 กฎกระทรวงประกาศและหนีงสือเวียนที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์เพียงวันที่ 15 เม.ย. 2542 (หมวด 11- หมวด 13)
NBP 100 รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
 NBP 101 รายงานสรุปและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
NBP 102 รายงานผลการศึกษากระบวนการจัดตั้งและการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส)
NBP 103 รายงานผลการศึกษา การสั่งให้สถาบันการเงิน 56 แห่งปิดทำการถาวร
NBP 104 รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส)
NBP 105 รายงานผลการศึกษา การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ
NBP 106 รายงานผลการศึกษาโครงการแทรกแซงกิจการธนาคารพาณิชย์ในช่วงวิกฤตการณ์และนโยบายผู้ลงทุนใหม่
NBP 107 รายงานผลการศึกษาโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของ
ประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
NBP 108 รายงานผลการศึกษากรณีภาษีพึงต้องชำระให้แก่รัฐของบริษัท ห้างร้านหรือบุคคลที่รับโอน/โอนทุกช่วงอันเกิดจากการจำหน่ายสิยทรัพย์ของ ปรส
NBP 109 รายงานผลการศึกษากระบวนการและวิธีดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
NBP 110 รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
NBP 111 หนังสือชี้ชวน : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์จำกัด (มหาชน)
NBP 112 หนังสือชี้ชวน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
NBP 113 ศึกษาเฉพาะด้านในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
NBP 113-1 ศึกษาเฉพาะด้านในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (คนละกลุ่ม)
NBP 114 Raising The Competitiveness of Thailand’s Specialized Financial Institution (SFIs)
NBP 115 ดัชนีชี้วัดสถานภาพและศักยภาพอุตสาหกรรม
NBP 116 รายงานความคืบหน้าเรื่อง Corporate Due Diligence และ Corporate และ Financial Restructuring
NBP 117 ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
NBP 118 APEC Conference on Promoting APEC Entrepreneurs: The Financiers’s Perspective
NBP 119 ร่าง แผนงานเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่แห่งชาติ
NBP 120 รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เสนอ บริษัท ลำพูนพร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
NBP 121 ร่าง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
NBP 122 กฎกระทรวง ประกาศและหนังสือเวียนที่สำคัญตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
NBP 123 เอกสารแสดงคุณสมบัติการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการแปลงสภาพการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
NBP 124 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ….. วุฒิสภา  (คณะกรรมาธิการวิสามัญ)
NBP 125 Rationalization of the Specialized Financial Institutions in Thailand
NBP 125-1 Conclusion : Questions and Comments (Strictly Private and Confidential)
NBP 126 Flexible Inflation Targeting สำหรับประเทศไทย
NBP 127 Modernizing our Financial System Challengers for the New Millennium
NBP 128 เอกสารฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
NBP 129 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
NBP 130 แผนบริหารความเสี่ยง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2552
NBP 131 แผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท โรงแรมกรุงเทพธานีจำกัด
NBP 132 ดัชนีวัดผลงาน (KPI)
NBP 133 วารสารอินทาเนีย (ข้อมูลเกี่ยวกับนิวเคลียร์)
NBP 134 แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2550-2554 การรถไฟแห่งประเทศไทย
NBP 134 แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2550-2554 การรถไฟแห่งประเทศไทย
NBP 134 แผนวิสาหกิจ พ.ศ.2550-2554 การรถไฟแห่งประเทศไทย
NBP 135 หลักการวิเคราะห์โครงการ
NBP 136 รายงานผลการศึกษาการกำหนดหลักเกณฑ์ปรับปรุงระบบบัญชี (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
NBP 137 RULE BASED LEADING (RBL)1
NBP 138 RULE BASED LEADING (Concept)
NBP 139 RULE BASED LEADING (Excel)
NBP 140 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (NBP 140/1 , 140/2)
NBP 141 รายงานเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงหมายเลข 4006 สาย ระนอง-หลังสวนกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
NBP 142 เอกสารแนะนำบริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
NBP 143 รายละเอียดของ THE VALUATION & CONSULTANTS COMPANY LIMITED
NBP 144 คู่มือการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยและการให้บริการของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยผ่าน Web site สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
NBP 145 เอกสารหารือ สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) – มิถุนายน 2549
NBP 146 บทสรุปแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินการรถไฟแห่งประเทศไทย
NBP 147 FEASIBILITY STUDY ON THE DEVELOPMENT OF THE ADDITIONAL INLAND CONTAINER DEPOT – EXCUTIVE SUMMARY (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
NBP 148 รายงานการให้คำปรึกษา ระบบประเมินผลการดำเนินงานปีบัญชี 2547 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
NBP 149 รายงานการให้คำปรึกษา ระบบประเมินผลการดำเนินงานปีบัญชี 2548 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
NBP 150 Presentation to Ministry of Finance – Goldman Sachs (Asia) L.L.C. (26-March-2003)
NBP 151 What Every Executive Needs to Know About Thailand Tax
NBP 152 IFRS : สรุปภาพรวมการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
NBP 153 จับสถานการณ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
NBP 154 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม :ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
NBP 155 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม :ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3)
NBP 156 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
NBP 157 5 ปี กทช.
NBP 158 เอกสารประกอบการสัมมนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
NBP 159 เอกสารประกอบหลักสูตร การให้สินเชื่อพาณิชย์ Omega Perfomance
NBP 160 การวิเคราะห์ Module 9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
NBP 161 Module 10 เอกสารประกอบการฝึกอบรม Omega การวิเคราะห์งบการเงิน
NBP 162 รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหารโครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
NBP 163 การศึกษาและวิเคราะห์โครงการโครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
NBP 164 แผนผังและโครงการโครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
NBP 165 รายงานสรุปผู้บริหาร การศึกษาความเหมาะสมฯโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย อ.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
NBP 166 รายงานขั้นสุดท้าย การศึกษาความเหมาะสมฯโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย อ.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
NBP 167 รายงานประจำปี 2553 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
NBP 168 รายงานความก้าวหน้า 1 โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา Motorway ประเทศไทย
NBP 169 ข้อเสนอเทคนิคโครงการทบทวนศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ
NBP 170 เอกสารการบรรยาย การพัฒนาระบบ Logistics ของประเทศไทย
NBP 171 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมณ พ.ศ. 2546
NBP 172 NPL AUDIT REVIEW : KTB & FBCB
NBP 173 หลักการบัญชีขั้นต้น
NBP 174 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
NBP 175 เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 หัวข้อ : รัฐและระบบกฎหมาย
NBP 176 เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 หัวข้อ :รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
NBP 177 เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 หัวข้อ :ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสังคม
NBP 178 แผนปฏิบัติราชการ กรมทางหลวง พ.ศ. 2549-2552
NBP 179 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการท่าเรือแห่งประเทศไทย
NBP 180 Bangkok Mass Transit Development Plan Invitation to submit Proposals
NBP 181 (ร่าง)แผนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
NBP 182 โครงการศึกษาเบื้องต้นศักยภาพและความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานจากทะเล
NBP 183 (ร่าง)แผนปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
NBP 184 องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority)
NBP 185 โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนรถโดยสารเก่า
NBP 186 รายงานแผนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างขสมก. (Executive Summary)
NBP 187 งาน/โครงการสำคัญด้านการขนส่งทางอากาศ เล่ม 4
NBP 188 รายงานทบทวนการบริหารงาน และการดำเนินกิจการ บริษัทเคซีเชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
NBP 189 โครงการสหกิจศึกษา COOPERATIVE EDUCATION
NBP 190 เอกสารสรุปเรื่องการจัดทำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
NBP 191 ข้อเสนอการจตัดทำระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
NBP 192 รายงานการศึกษาบัญชีต้นทุนเชิงสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคฉบับสมบูรณ์
NBP 193 รายงานการศึกษาบัญชีต้นทุนเชิงสังคมของการประปาส่วนภูมิภาคฉบับสมบูรณ์
NBP 194 งานจ้างที่ปรึกษาในการแปลงสภาพ กปภ.เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
NBP 195 รายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมทางหลวง
NBP 196 การศึกษาวิเคราะห์ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ของกรมทางหลวง
NBP 197 การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงบประมาณ
NBP 198 แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง
NBP 199 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2549 บริษัท ขนส่งจำกัด
NBP 200 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2550-2554 บริษัท ขนส่ง จำกัด
NBP 201 รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอโดยศูนย์พัฒนาการจราจรและขนส่ง
NBP 202 ร่างแผนแม่บทการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการฟื้นฟูหนองหารจังหวัดสกลนคร
NBP 203 เอกสารประกอบการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวด 2.24
NBP 204 เอกสารประกอบการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวด 1
NBP 205 เอกสารประกอบการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวด 2
NBP 206 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อประกอบการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง
NBP 207 งานวิจัย การวิจัยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในรถยนต์แก๊สโซลีน
NBP 208 THE BAYER CLIMATE PROGRAM
NBP 209 THUM Adapter อะแดปเตอร์ไร้สายอัจฉริยะ
NBP 210 The Plant Web Digital Plant Architecture
NBP 211 Feasibility Study for Oasification Power Plant
NBP 212 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 กรมทางหลวง
NBP 213 สรุปแผนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรหลัก
NBP 214 เอกสารฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
NBP 215 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
NBP 216 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยกับบริษัทโรงแรมกรุงเทพธานีจำกัด
NBP 217 ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 2548-2551
NBP 218 ยุทธศาสตร์ข้าว ปี 2547-2551
NBP 219 โครงการพัฒนาทางหลวง จังหวัดนครพนม
NBP 220 Global Index Review
NBP 221 หนังสือชี้ชวน บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
NBP 222 กฎหมายมหาชน เล่ม 1
NBP 223 บริษัทเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
NBP 224 รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
NBP 225 รายงานประจำปี 2550 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
NBP 226 รายงานประจำปี 2550 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
NBP 227 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุนรวมวายุภักษ์ 1
NBP 228 กองทุนรวมวายุภักษ์
NBP 229 เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ หนี้สาธารณะ
NBP 230 แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง
NBP 231 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
NBP 232 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กรมทางหลวง
NBP 233 รายงานแผนยุทธศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
NBP 234 รายงานสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมทางหลวงปีงบประมาณ 2553
NBP 235 รายงานผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมทางหลวงปีงบประมาณ 2553
NBP 236 การศึกษาวิเคราะห์ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ของกรมทางหลวง
NBP 237 รายงานประจำปี กรมทางหลวง 2553
NBP 238 แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
NBP 239 ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวง พ.ศ. 2555-2559
NBP 240 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 กรมทางหลวง
NBP 241 บทสรุปผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2549-2554
NBP 242 แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. 2549-2554
NBP 243 แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง พ.ศ. 2549-2552
NBP 244 IMPLEMENTING VALUE AT RISK
NBP 245 Risk Management Manual
NBP 246 ร่างรายงานฉบับบสมบูรณ์โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อประกอบการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนด่านพุน้ำร้อน
NBP 247 Pre-feasibility Study Hihg Speed Railway From Bangkok to Nong Khai
NBP 248 โครงการ การเสนอกรอบแนวคิด(Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
NBP 249 รายละเอียด ในการเสนอกรอบแนวคิด(Conceptual Plan) เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
NBP 250 Pre-feasibility Study Hihg Speed Railway From Bangkok to Chiang Mai
NBP 251 Pre-feasibility Study Hihg Speed Railway From Bangkok to Chiang Mai
NBP 252 Pre-feasibility Study Hihg Speed Railway From Bangkok to Nong Khai
NBP 253 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม
NBP 254 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม
NBP 255 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1 ) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
NBP 256 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1 ) รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก)
NBP 257 แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคม
NBP 258 แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคม
NBP 259 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ รายงานฉบับสมบูรณ์
NBP 260 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอยบน รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร
NBP 261 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1 ) รายงานฉบับสมบูรณ์ (รายงานหลัก)
NBP 262 หลักการวิเคราะห์โครงการทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(หฤทัย  มีนะพันธ์)
NBP 263 กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ (ดร.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ)
NBP 264 หลักการขนส่ง (เรียบเรียงโดย จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา)
NBP 265 เทคนิคบริหารการขนส่งทางเรือ (กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ)
NBP 266 โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 เอกสารเสนองานทางด้านวิชาการ เล่มที่ 1/2
NBP 267 CODE ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
NBP 268 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ รายงานฉบับสมบูรณ์
NBP 269 รายงานความก้าวหน้า โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี
NBP 270 การสัมมนา เรื่องการรวมธุรกิจ-ปัญหาทางบัญชีและภาษีที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ (บริษัทเอินส์ท แอนด์ยัง คอร์ปรเรทเซอร์วิสเซส จำกัด)
NBP 271 การก่อสร้างสะพานข้ามอ่าว NORCIV ENGINEERING CO.,LTD.
NBP 272 การก่อสร้างสะพานข้ามอ่าว DAM PROJECT THAI GULF
NBP 273 IOD Big Picture (How to build the ‘rocketballz’ economy)
NBP 274 IOD Business Centre
NBP 275 IOD Membership
NBP 276 IOD Your professional development for 2012 strts here
NBP 277 Jilius Bar
NBP 278 สรุปภาพรวมการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (ชมรมวาณิชธนกิจ)
NBP 279 โครงการจัดทำผังภาคและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เล่มที่ 1 : รายงานหลัก (บริษัท โมดัสคอนซัลแท้นส์ จำกัด)
NBP 280 ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ(เกณฑ์และวิธีการประเมิน)
NBP 281 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเสนอธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
NBP 282 Operational RISK with Excel and VBA
NBP 283 INTEGRATING CORPORATE RISK MANAGEMENT
นโยบายและการบริหารท่าเรือ :เพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดย รศ.สุพจน์ ชววิวรรธน์
NBP 284 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาประเมินสถานภาพการใช้ท่าเรือไทย โดย สุมาลี สุขดานนท์ และคณะ สิงหาคม 2552
NBP 285 ภาคผนวก ก : ข้อมูลท่าเรือ
NBP 286-1 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2556
NBP 286-2 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FA 100/2 แนวทางการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2556
NBP 287 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FA 104 การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
NBP 288 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FA 103/2 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์-ตราสารหนี้ ครั้งที่ 2/2556
NBP 289 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน FA 105 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ครั้งที่ 2/2556
NBP 290 FinalBridge between Thailand and China รายงานประจำปี 2553
NBP 291 หนังสือชี้ชวน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
NBP 292 Laguna Resorts & Hotel รายงานประจำปี 2551/2008 ANNUAL REPORT
NBP 293 หนังสือชี้ชวน บริษัท ปตท. อะโรมาติกและการกลั่นจำกัด มหาชน
NBP 294 รายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายในการใช้ถนนโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 3486 และ 348 เชื่อมโยง อ.อรัญประเทศ – อ.นางรอง
NBP 295 รายงานสรุปการศึกษาความเหมาะสมตามประเด็นหัวข้อของสศช. โครงการทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียนช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน)
NBP 296 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และแนวทางปฏิบัติ
NBP 297 ministry of transportation / ministry of finance
NBP 298 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานีนครราชสีมา และนครพนม
NBP 299 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศูนย์กลางการผลิตและขนส่งทางอากาศยานนานาชาติที่สนามบินอู่ตะเภา
NBP 300 รายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า – นครชัยศรี
NBP 301 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
NBP 302 วารสารชาววิศวจุฬา ลำดับที่ 83 ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 ปีพ.ศ.2555
NBP 303 วารสารชาววิศวจุฬา ลำดับที่ 88 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ.2556
NBP 304 วารสารส่งเสริมการลงทุน (ของ BOI) ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2557
NBP 305 Tech-Savvy Thailand (February 2015, Volume 25, No.2 – เอกสารของ BOI
NBP 306 ECO CHALLENGE ปีที่ 10 เล่มที่ 1 – วารสารของ กนอ.
NBP 307 42 ปี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SMART INVESTMENT THROUGH EXCELLENCE INNOVATION
NBP 308 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) โครงการวิจัย เรื่องผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายต่อประเทศไทย
NBP 309 รายงานขั้นสุดท้าย โครงการวิจัย เรื่องผลกระทบของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายต่อประเทศไทย
NBP 310 รายงานประจำปี 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


  • 0

ประสบการณ์ทำงาน

Category : featured

ประสบการณ์
บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นที่ปรึกษาด้านโครงการศึกษาเพื่อจัดโครงสร้างระบบงานทางการตลาด เป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศ จัดอบรมพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและดำเนินโครงการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ ธุรกิจภาคเอกชน เช่น โครงการมารีน่า โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอีกหลายโครงการ ฯลฯ นอกจากนี้ บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ยังได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินประเภท A หมายเลข 1729 ทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการศึกษาความเป็นไปได้ของวิสาหกิจและการสอบทานวิสาหกิจทุกประเภท สำหรับประกอบการตัดสินใจร่วมลงทุน ทั้งนี้ตัวอย่างประสบการณ์และผลงานของบริษัทฯ มีดัง
นี้

สรุปรายชื่อผลงานของที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ

ลำดับ
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
วันที่เริ่มโครงการ
1 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กุมภาพันธ์ 2548

 

2 โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างระบบงานทางการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มิถุนายน 2548
3 โครงการศึกษาการจัดทำโครงสร้างระบบงานบริหารความเสี่ยง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มกราคม 2549
4 โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจและ
การตรวจสอบบัญชี
บริษัทไทยเดินรถ จำกัด, บริษัทสิริโปรเจค คอนสตรัคชั่น จำกัด,และ หจก. สิริพงศ์เจริญพัฒนา จำกัด มิถุนายน  2549

 

5 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายชลบุรี-อ.บ้านบึง กรมทางหลวง

 

กรกฎาคม 2549

 

6 โครงการศึกษาการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 สำหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

กรกฎาคม 2549

 

7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

กันยายน 2549
8 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัท ขนส่ง จำกัด กันยายน 2549

 

9 โครงการศึกษาการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและการเน้นประสิทธิผลภาคปฏิบัติ บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

มิถุนายน 2550

 

10 โครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน

 

ธันวาคม 2550

 

11 โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง (สคร.) กุมภาพันธ์ 2551
12 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง มิถุนายน 2551
13 โครงการวางระบบบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สิงหาคม 2551

 

14 โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2552
15 โครงการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล กรมทางหลวง

 

มิถุนายน 2552

 

16 โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2552
17 โครงการบริหารความเสี่ยงบนการทุจริต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พฤศจิกายน 2552
18 โครงการจัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติสมัยใหม่ ด้วยบรรษัทภิบาลที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทริส และสคร. การรถไฟแห่งประเทศไทย เมษายน 2553
19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผน
และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปี
กรมศุลกากร มิถุนายน 2553
20 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535  สำหรับการสรรหาผู้ประกอบการเอกชนสถานีฯไอซีดี ลาดกระบังในปี 2554
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

มิถุนายน 2553

 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการวางแผนและบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบคำของบประมาณโครงการลงทุน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรกฏาคม 2553
22 โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งถ่าย
ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรกฏาคม 2553
23 โครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความ
ต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

กรกฏาคม 2553
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักการ
Cost/Benefit Analysis มาใช้กับการประเมิน
ก่อนการอนุมัติโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2553
25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและ
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน (CBA) เพื่อ
การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
ภายในสำนักงาน กทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สิงหาคม 2553
26 โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบการนำหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบคำของบประมาณของเมืองพัทยา เมืองพัทยา กันยายน 2553
27 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า และผู้จัดการสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กันยายน 2553
28 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs สำหรับ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กันยายน 2553
29 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มกราคม 2554 และมีนาคม 2554
30 โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางหลวงแบบบูรณาการ
กรมทางหลวง มีนาคม 2554
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้กับการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

มีนาคม 2554
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2554
33 โครงการจัดทำแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พฤศจิกายน 2554
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มกราคม 2555
35 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและ รูปแบบการบริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ มีนาคม 2555
36 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์
งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรกฏาคม 2555
37 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ  วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) กรมทางหลวง สำนักแผนงาน สิงหาคม 2555
38 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พฤศจิกายน 2555
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงลูกค้าประเภทอาชีพอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กันยายน 2555
40 โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทาง
การแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมษายน 2556
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบริหารยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมษายน 2556
42 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางยกระดับ บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) กรมทางหลวง มิถุนายน 2556
43 โครงการปฏิรูปทางด้านบัญชี และระบบบริหารการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เมษายน 2556
44 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการแผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2557 ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตุลาคม 2556
45 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร กรมเจ้าท่า กุมภาพันธ์ 2557
46 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-        อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู กรมทางหลวง พฤษภาคม 2557
47 โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กันยายน 2557
48 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีนาคม 2558
49 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีนาคม 2558
50 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมเจ้าท่า มีนาคม 2558
51 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล กรมเจ้าท่า พฤษภาคม 2558
52 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับ       การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ตุลาคม 2558
53 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) กรมเจ้าท่า มีนาคม 2559
54 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25562 กรมการขนส่งทางบก มีนาคม 2559
55 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งท่าเทียบเรือท่องเที่ยวรองรับเรือสำราญ (Cruise Terminal) ภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งพื้นที่อื่นในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2559
56 โครงการสำรวจออกแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเดินเรือตั้งแต่คลองโผงเผง จนถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมเจ้าท่า มกราคม 2560
57 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2560


  • 0

Economic Mobility

Category : featured

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด นำความชำนาญทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ขนส่ง และการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจมาเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลกระทบของ AEC (Asian Economic Community) ต่อประเทศไทยทั้งในเชิงสถานะยุทธศาสตร์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเงิน การลงทุน ฯลฯ รวมทั้งได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอื่นๆ ทำให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ทางภาพรวม เศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างประเทศที่ตอบสนอง AEC และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ท่าเรือน้ำลึกรถไฟความเร็วสูง ทางหลวง มอเตอร์เวย์ ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ในแง่มุมของห่วงโซ่ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการรต่างๆอีกด้วย

NewAsset Advisory has taken the best parts of our expertise transport economics and Business Management to perform holistic analysis of implication on entering the Asian Economic Corporation or AEC in 2016. We have made a good number of technical analysis papers for sovereign platform, policy shift, strategy and impose on severe cases in Thailand such as superhighways, deep sea ports and rail links. We can also provide this theme work on value chain economic study.

 

  • 0

ความร่วมมือ

Category : featured , portfolio

ที่ปรึกษาฯ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด โดยความร่วมมือกับ

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยที่ผ่านมานั้น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดรัฐบาล เช่น
– ดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งงานบริหารความเสี่ยง แบบบูรณาการ และตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักงบประมาณ
– ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ดำเนินโครงการโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
– ดำเนินโครงการการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม