หน่วยงานที่ได้ร่วมงาน

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ก้าวสู่ปีที่ 13 ของการเป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ซึ่งได้มีการทำงานร่วมกับรัฐบาล สังกัดกระทรวงต่างๆ และรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการสำคัญๆ ในหลายส่วนได้ช่วยผลักดันองค์กรที่สำคัญจนเป็นที่ยอมรับ อาทิ

– กระทรวงการคลัง
– กระทรวงคมนาคม
– กระทรวงอุตสาหกรรม
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า
– บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
– บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงมหาลัยชั้นนำ อาทิ

สาขาคมนาคมและโลจิสดิกส์
– กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
– กรมทางหลวง (ทล.)
– กรมเจ้าท่า
– การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
– การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
– บริษัทขนส่ง (บขส.)
– สำนักงานแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สาขาพลังงาน
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ
– กรมศุลกากร
– สำนักงบประมาณ
– สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
– สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
– สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
– การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม
– บริษัท TOT จำกัด
– สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ธนาคารต่างๆ
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารอาคารสงเคราะห์
– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยที่เคยร่วมงาน
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– มหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วยงานอื่นๆ
– สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
– เมืองพัทยา