รูปแบบของการให้บริการ

รูปแบบของการให้บริการ

บริษัทนิวแอสเซทแอดไวเซอรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ และเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรในการกำกับดูแลของรัฐโดยบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้/ปรับโครงสร้างกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจการนำเทคโนโลยีและศาสตร์การบริหารสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรรวมทั้งการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางตลาดเงินและตลาดทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นหุ้นกู้เป็นต้น

ด้วยความสามารถและความชำนาญการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการทำการสอบทานบัญชีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาเกรด A หมายเลข 1729 จากกระทรวงการคลังในด้านที่ปรึกษาทางการเงิน การขนส่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพัฒนาองค์กร และเป็นนิติบุคคลได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร เลขทะเบียน 0838/56 ทั้งนี้การให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงบริการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แนะนำการเป็นผู้ประกอบการใหม่

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารบริษัทฯ มีประสบการณ์บริหารการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และสร้างผู้ประกอบการใหม่ในองค์กรของรัฐซึ่งมีมุมมองและความรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภาวะธุรกิจในการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้เติบโตได้และสามารถแนะนำธุรกิจให้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐ เช่น พี่สอนน้อง โครงการบ่มเพาะ SMEs และบริษัทมีเครือข่ายบุคลากรในส่วนภูมิภาคที่พร้อมในการเข้าไปสำรวจ ติดตามและประเมินผล สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ให้คำปรึกษาธุรกิจจัดทำแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้

บริษัทฯใช้หลักวิชาการในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในรูปแบบของ Project Financing ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แผนธุรกิจงบการเงินกระแสเงินสดความเสี่ยงธุรกิจเจ้าหนี้ ลูกหนี้ การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ตลอดจนดัชนีวัดผลสำเร็จทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัทฯมีความชำนาญในการเข้าทำการสำรวจพื้นที่ธุรกิจ ตลาด เพื่อนำมาประกอบกับผลการวิเคราะห์ทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นปริมาณอุปสงค์-อุปทานในส่วนที่เกี่ยวกับปริมาณการจราจร ปริมาณการอุปโภคบริโภครวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่อาจจับต้องได้ (Intangible Factors) ที่ถือว่ามีคุณค่าต่ออนาคตของผู้ประกอบการทำให้ผู้ประกอบการสามารถรู้ถึงโจทย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของตนเองก่อนที่จะดำเนินการตัดสินใจ รวมทั้งแผนธุรกิจที่บริษัทฯจัดทำจะเป็นแผนธุรกิจที่สถาบันการเงินผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้นยอมรับ ไม่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเกิดความไม่สะดวกในการประสานงานกับสถาบันการเงิน จะเป็นแผนธุรกิจที่ทำให้เห็นภาพและอนาคตของธุรกิจท่านอย่างแท้จริง

ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการองค์กร

บริษัทฯมีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการศึกษาและวิเคราะห์องค์กรในด้านโครงสร้างองค์กรโครงสร้างด้านงบประมาณบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสารคขององค์กร ทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ขนส่งและการนำหลักโลจิสติกส์มาประยุกต์เข้ากับความคุ้มค่าในการลงทุน

บริษัทฯมีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่งการคำนวณต้นทุนการขนส่งการสร้างแบบจำลองการขนส่ง และการนำมาประยุกต์ใช้ด้วยแนวคิดทางโลจิสติกส์เพื่อเกิดอรรถประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อาทิการทำให้ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น การประหยัดเวลาในการขนส่งและการเดินทางการเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภคการจัดตั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาผลิตสินค้าโดยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่งและด้านระบบโลจิสติกส์

งานออกแบบทางวิศวกรรม และการจัดทำแบบจำลองสามมิติ

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรชาวไทย และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และเครื่องมือทางกราฟฟิกที่พร้อมในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งในกรณีเบื้องต้น และในรายละเอียด ที่เกี่ยวกับท่าเรือ ท่าเทียบเรือทุกประเภท มารีน่า ทุ่นลอย แผงกันคลื่น โครงสร้างจมน้ำทุกประเภท โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ชานเทียบเรือ โครงสร้างสำหรับการพัฒนาชายหาด ระบบการนำจอดเรือ ระบบนำร่อง

บริษัทฯสามารถดำเนินการจัดทำแบบจำลองทางกายภาพ และคณิตศาสตร์ทั้งสองมิติ และสามมิติที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง และระบบไฮดรอลิกส์ ของแผงกันคลื่น กำแพงกันคลื่น กำแพงหินในทะเล ท่าเรือ และผลกระทบทางคลื่นของวัตถุ และที่มีต่อโครงสร้างในน้ำทั้งหลาย ตลอดจนการวัดทางสมุทรศาสตร์ทางทะเล การวัดและพยากรณ์คลื่น ระดับน้ำ กระแสคลื่น การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล การประมาณส่วนจมน้ำ ความสัมพันธ์กับระบบอุตุนิยมวิทยา และการจัดทำแผนที่ทางทะเล

ให้คำปรึกษาแนะนำแหล่งเงินทุน

บริษัทฯมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านจัดหาแหล่งเงินลงทุนจัดหาผู้ร่วมทุนและการควบรวมกิจการโดยบริษัทฯเป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์(Economic Value Management-EVM)

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ให้กับองค์กร และหน่วยธุรกิจโดยนำหลักการของ EVM มาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรทำให้องค์กรตระหนักถึงกำไร/ขาดทุนที่แท้จริงของธุรกิจและสามารถลดภาระต้นทุนที่มองไม่เห็นส่งเสริมพนักงานให้เรียนรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าในการปฏิบัติงานการคำนวณกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit -EP) และกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจโดยใช้แนวคิด EVM รวมทั้งการพัฒนาระบบ Balanced Score Card (BSC)

การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะการเลือกเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแบ่งประเภทข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงเอกชน ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูล ( Data management System : DMS ) มีการนำเอาเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคกระบวนการคลังข้อมูล (Data Warehousing) มาใช้ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ ตั้งแต่การรับและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Data Acquisition) การจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล (Data Storing) และการเรียกใช้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล (Data Provision) ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ มีความเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ในหลายๆ ประเทศ นอกจากนั้นยังมีการนำเอาเทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบงานใหม่ๆ มาช่วยในการบริหารจัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

บริษัทฯมีความชำนาญและประสบการณ์ในการวางระบบบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรทางธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องในระดับจุลภาคเช่นการระบุความเสี่ยงช่องว่างในองค์กรมาสู่เรื่องการปฏิบัติการด้านการจัดการ การให้คำแนะนำในการพัฒนาองค์กรสู่ผลลัพธ์ความเป็นเลิศจากการประเมินผลองค์กร การวางแผนในทุกประเภทของความเสี่ยงอาทิด้านการเงินด้านปฏิบัติการด้านตลาดด้านกลยุทธ์นโยบายและความเสี่ยงด้านกฎหมายและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยง การใช้ระบบซอฟแวร์มาทำให้การปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงง่ายและคล่องตัว การจัดทำคู่มือต่าง ๆ ตลอดจนการวางตำแหน่งเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายนอกจากนั้นแล้วยังวางระบบ กำหนดแนวทางเพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาประกอบเข้าในระบบบริหารความเสี่ยงอันเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

การวางระบบการจัดการด้านธรรมาภิบาล

บริษัทฯมีความชำนาญและประสบการณ์ในการนำหลักการธรรมาภิบาลมาออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบงานในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานลดหรือปราศจากการปฏิบัติที่ขัดแย้งทั้งในด้านนโยบายทิศทางและผลประโยชน์ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ (อาทิการจัดซื้อ) สามารถดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อนการผูกพันในระยะยาวที่เกินความจำเป็นรวมถึงให้มีการจัดเก็บรวบรวมรายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาพิจารณาและวิเคราะห์ในองค์รวมได้และตรวจสอบความถูกต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน

การเชื่อมโยงกระบวนการของงานกับระบบประมวลผล และสารสนเทศ

บริษัทฯ มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการวางแผนการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลในการบริหารงาน เช่น ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบ จำนวนวัตถุดิบคงคลัง รวมถึงจำนวนสินค้าสำเร็จรูป โดยมีความชำนาญในการนำโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยจะวางแผนการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า ซึ่งช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกิจการประนอมหนี้

บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการปรับปรุงโครงสร้างกิจการทั้งในสถาบันการเงินภาครัฐและผู้บริหารในธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนเพื่อประสานผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ตลอดจนการเสนอทางเลือกเพื่อประสานผลประโยชน์ทั้งในกรณีที่เป็นการประนอมหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามกระบวนการของคณะกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ทั่วไป

วางระบบธุรกิจและบัญชี

บริษัทฯ มีบริการวางระบบธุรกิจและบัญชีเพื่อทำให้ธุรกิจท่านประกอบการได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบลดต้นทุนและที่สำคัญเกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อให้ธุรกิจท่านมีโอกาสเติบโตและมีช่องทางในการร่วมทุนหาแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ขึ้น และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ให้คำปรึกษาและแนะนำการร่วมลงทุน

บริษัทฯ ถือว่าการร่วมลงทุนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการเติบโตและไม่ต้องการการเพิ่มสัดส่วนหนี้ต่อทุนหรือหนี้ในธุรกิจและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ธุรกิจต้องการเพิ่มพันธมิตรเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสธุรกิจบริษัทฯมีประสบการณ์ในการนำเสนอและบริหารการร่วมลงทุนกับหน่วยงานภาครัฐ

การสอบทานกิจการและธุรกิจ (Due Diligence)

บริษัทฯ มีบริการการสอบทานกิจการและธุรกิจในการประเมินมูลค่ากิจการและทุนเพื่อเข้าสู่การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นของผู้ประกอบการเช่นการควบรวมกิจการการขายกิจการการร่วมทุนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์การปรับโครงสร้างหนี้การประนอมหนี้ตลอดจนการนำเสนอและออกขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนด้วยซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การจัดการอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัทฯมีบริการจัดการอบรมตลอดจนการทดสอบความเข้าใจในด้านของการทำงานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจหลายประเภทให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์อาทิหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลหลักสูตรระบบควบคุมภายในหลักสูตรระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์หลักสูตร Competency หลักสูตรการบริหารจัดการสินทรัพย์หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงบนความทุจริตและหลักสูตรความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมเป็นต้น

บริการด้านอื่น ๆ

นอกจากบริการดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วยเช่นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านกฎหมายเพื่อยุติข้อพิพาทด้านการค้ารวมทั้งการทำวิจัยด้านเศรษฐกิจการตลาดและสังคมโดยได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทพันธมิตร เพื่อให้บริการด้านการวิจัยดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน

บริษัทนิวแอสเซทแอดไวเซอรี่จำกัดได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่วิสาหกิจกว่า100 วิสาหกิจ ที่ผ่านมาและได้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 1,000 ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้บริการนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เป็นตัวกลางประสานงานการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการขนาดใหญ่เป็นผลสำเร็จอีกด้วย