ผลงานที่ผ่านมา

สรุปรายชื่อผลงานของที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่เริ่มโครงการ
1 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กุมภาพันธ์ 2548

 

2 โครงการศึกษาเพื่อจัดสร้างระบบงานทางการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มิถุนายน 2548
3 โครงการศึกษาการจัดทำโครงสร้างระบบงานบริหารความเสี่ยง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มกราคม 2549
4 โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ธุรกิจและ
การตรวจสอบบัญชี
บริษัทไทยเดินรถ จำกัด, บริษัทสิริโปรเจค คอนสตรัคชั่น จำกัด,และ หจก. สิริพงศ์เจริญพัฒนา จำกัด มิถุนายน  2549

 

5 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่สายชลบุรี-อ.บ้านบึง กรมทางหลวง

 

กรกฎาคม 2549

 

6 โครงการศึกษาการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 สำหรับสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

กรกฎาคม 2549

 

7 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม เพื่อจัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

กันยายน 2549
8 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม บริษัท ขนส่ง จำกัด กันยายน 2549

 

9 โครงการศึกษาการพัฒนาต่อเนื่องสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและการเน้นประสิทธิผลภาคปฏิบัติ บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

มิถุนายน 2550

 

10 โครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารออมสิน

 

ธันวาคม 2550

 

11 โครงการศึกษาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง (สคร.) กุมภาพันธ์ 2551
12 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับวางแผนพัฒนางานทาง กรมทางหลวง มิถุนายน 2551
13 โครงการวางระบบบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สิงหาคม 2551

 

14 โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2552
15 โครงการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล กรมทางหลวง

 

มิถุนายน 2552

 

16 โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2552
17 โครงการบริหารความเสี่ยงบนการทุจริต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พฤศจิกายน 2552
18 โครงการจัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติสมัยใหม่ ด้วยบรรษัทภิบาลที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทริส และสคร. การรถไฟแห่งประเทศไทย เมษายน 2553
19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผน
และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปี
กรมศุลกากร มิถุนายน 2553
20 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535  สำหรับการสรรหาผู้ประกอบการเอกชนสถานีฯไอซีดี ลาดกระบังในปี 2554
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

มิถุนายน 2553

 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการวางแผนและบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบคำของบประมาณโครงการลงทุน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรกฏาคม 2553
22 โครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งถ่าย
ความรู้ (Knowledge Transfer) ด้านสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรกฏาคม 2553
23 โครงการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความ
ต้องการในบริการและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

กรกฏาคม 2553
24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักการ
Cost/Benefit Analysis มาใช้กับการประเมิน
ก่อนการอนุมัติโครงการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2553
25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและ
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน (CBA) เพื่อ
การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
ภายในสำนักงาน กทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สิงหาคม 2553
26 โครงการจ้างที่ปรึกษาวางระบบการนำหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบคำของบประมาณของเมืองพัทยา เมืองพัทยา กันยายน 2553
27 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า และผู้จัดการสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กันยายน 2553
28 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs สำหรับ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กันยายน 2553
29 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มกราคม 2554 และมีนาคม 2554
30 โครงการศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางหลวงแบบบูรณาการ
กรมทางหลวง มีนาคม 2554
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้กับการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการและการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

มีนาคม 2554
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อการจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2554
33 โครงการจัดทำแผนธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พฤศจิกายน 2554
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มกราคม 2555
35 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางและ รูปแบบการบริหารศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ มีนาคม 2555
36 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์
งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรกฏาคม 2555
37 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ  วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) กรมทางหลวง สำนักแผนงาน สิงหาคม 2555
38 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พฤศจิกายน 2555
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ที่สำคัญในการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงลูกค้าประเภทอาชีพอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กันยายน 2555
40 โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทาง
การแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมษายน 2556
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบริหารยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมษายน 2556
42 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางยกระดับ บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) กรมทางหลวง มิถุนายน 2556
43 โครงการปฏิรูปทางด้านบัญชี และระบบบริหารการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เมษายน 2556
44 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการแผนการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2557 ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตุลาคม 2556
45 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร กรมเจ้าท่า กุมภาพันธ์ 2557
46 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-        อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู กรมทางหลวง พฤษภาคม 2557
47 โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กันยายน 2557
48 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีนาคม 2558
49 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย การรถไฟแห่งประเทศไทย มีนาคม 2558
50 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมเจ้าท่า มีนาคม 2558
51 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล กรมเจ้าท่า พฤษภาคม 2558
52 โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) สำหรับ       การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ตุลาคม 2558
53 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) กรมเจ้าท่า มีนาคม 2559
54 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25562 กรมการขนส่งทางบก มีนาคม 2559
55 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งท่าเทียบเรือท่องเที่ยวรองรับเรือสำราญ (Cruise Terminal) ภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งพื้นที่อื่นในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ธันวาคม 2559
56 โครงการสำรวจออกแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเดินเรือตั้งแต่คลองโผงเผง จนถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมเจ้าท่า มกราคม 2560
57 โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมต่อโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2560
58 โครงการศึกษาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการในระยะต่อไป สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กันยายน 2560