ประวัติบริษัท

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้ก้าวสู่ปีที่ 13 ของการเป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์และการเงิน ปัจจุบันมีกิจการในเครืออยู่ทั้งหมด 3 บริษัท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน  การปรับโครงสร้างกิจการ และมียุทธศาสตร์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยเน้นการนำหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ การเงินเพื่อเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ทั้งระบบงาน และระบบสารสนเทศ บริการรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ การจัดทำแผนงานตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ จนถึงแผนปฎิบัติการ การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขององค์กร การวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดทำระบบบริหาร และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางระบบธุรกิจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การจัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ฯลฯ

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มนักบริหารการเงินมืออาชีพ มีทุนประกอบการที่เข้มแข็ง จนปัจจุบันได้มีผู้บริหาร ที่ปรึกษา นักวิชาการอิสระมาร่วมงานกับบริษัทฯ กว่า  30 ท่าน ซึ่งหลายท่านมีส่วนผลักดันองค์กรที่สำคัญจนเป็นที่ยอมรับ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินครบวงจร ที่จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน มั่นคงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินกว่า 1,000 ล้านบาทของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises SMEs) จนกระทั่งลูกค้าที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าภาคราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรในการกำกับดูแลของรัฐ

ปัจจุบัน บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่
เลขที่ 9 ซอยบางนา-ตราด 17
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2393-7800 โทรสาร 0-2393-7810
Website : www.newasset.co.th