บุคลากร

Management and Advisors

Roongrueng

รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ

 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
 • พ.ศ. 2547-2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร

Associate Prof. Dr.Roongrueng Bhidayasiri,

B.Eng., DIC, Ph.D., C.Eng., MIEE

Chairperson of Executive Board of Directors
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์) รุ่น 2547/2
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า สหราชอาณาจักร Chartered Engineer Registered No. 482178
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล?ระดับสามัญ ประเทศไทย สก.3770

การศึกษา

 • ปริญญาเอกPh.D (วิศวกรรมเครื่องกล) Imperial College of Science ,Technology and Medicine , UK
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกล (D.I.C.)Imperial College of Science ,Technology and Medicine , UK
 • ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

  • 2544-ปัจจุบัน
   รองศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2548-2549
   รองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน วิปรัฐบาล
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • 2548-2549
   ที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  • 2547-2549
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
   ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • 2547
   ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  • 2546
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • 2546
   ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
  • 2544-2545
   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

photo

ดร.ชาติชัย พาราสุข

กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

Dr.Chartchai Palasuk

Managing Director for Academic Affairs

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเท็กซัส แห่งเมืองออสติน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส แห่งเมืองออสติน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

 • 2555-2556 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
 • 2548-2553 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทธนชาติ ประกันชีวิต จำกัด
 • 2547-2548 ผู้อำนวยการอาวุโส, บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2545-2547 ผู้อำนวยการ, องค์การค้าของคุรุสภา
 • 2543-2545 ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ, บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2542-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท ประสิทธิพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2541-2542 ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ, บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2540-2541 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและการลงทุน, บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2539-2540 ผู้อำนวยการสำนักการลงทุนและวิจัยเศรษฐกิจ, บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2538-2539 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 2535-2538 Economist Southeast-Asia and Pacific Department, International Monetary Fund Washington D.C.
 • 2532-2535 นักวิจัย ฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ดร.ปฤษ

ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์

ผู้บริหารระดับสูงสายงานวิชาการ

Dr.Prisadang Sakolpadungket

Excutive member and Academic team leader

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2542 (Doctor of Philosophy in Economics (Ph.D. (Economics)) The City University of New York (CUNY) 1999)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • เนติบัณฑิต (น.บ.ท.) สมัยที่ 54 สำนักอมรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2544
 • ปริญญาโททางกฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย พ.ศ. 2547(Master of Laws in Commercial Laws (LL.M. (Commercial Laws)), The University of Queensland, 2003)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2549

การฝึกอบรมและใบประกอบวิชาชีพอื่นๆ

 • Chartered Financial Analyst (CFA) Association for Investment Management Research (AIMR), USA ?พ.ศ. 2544
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545
 • Financial Risk Manager Certificate (FRM) Global Association of Risk Professional (GARP), USA พ.ศ. 2554

ประสบการณ์

 • วาณิชธนากร กลุ่มวาณิชธนกิจ ฝ่ายวาณิชธนกิจ,  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2539-2542
 • ผู้จัดการกองทุน กลุ่มบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายวาณิชธนกิจ, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2542-2544
 • ผู้จัดการกลุ่มบริหารการลงทุน ฝ่ายวาณิชธนกิจ, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2544
 • นักวิเคราะห์อาวุโส, บจ.ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส 2544-2545
 • รองผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2545-2547
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 1, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2548-2554
 • ผู้จัดการฝ่าย Basel II and Internal Risk Models, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2554-2557
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงประจำประเทศลาว, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2557-2558

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dr

ดร.ศิริ การเจริญดี

ที่ปรึกษาอิสระ ของคณะกรรมการ

Dr.Siri Garncharoendee

Expert Advisor to the Board of Directors

การศึกษา

 • Ph.D. Monetary Economics and Econometries& Operations Research Monash University, Australia.
 • M.Ec. Economic Statistics and Monetary Economics,University of Sydney, Australia.
 • B.Ec. Economic Statistics,University of Sydney, Australia.

ประสบการณ์

 • 2554-ปัจจุบัน
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2548-ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบกิจการภายใน บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ รองประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2547-ปัจจุบัน
  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – ปัจจุบัน
  กรรมการ ,กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
  คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ , กระทรวงการคลัง
 • 2544-ปัจจุบัน
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบกิจการภายใน บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2543-ปัจจุบัน
  กรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบกิจการภายใน, รองประธานคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2542-ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
 • 2541-ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
 • 2546 – 2456
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2540 – 2541
  ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

surat

ดร.สุรัตน์ พลาลิขิต

กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Dr.Surat Palalikit

Director and Advisor to the Board of Directors


การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาเคมี The Ohio State University, U.S.A พ.ศ 2519
 • ปริญญาโท สาขาเคมี The Ohio State University, U.S.A พ.ศ 2517
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2512

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2542 – 2551
  รองประธานกรรมการ? และประธานกรรมการบริหาร?บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ?จำกัด
 • พ.ศ.2543 – 2546
  ประธานกรรมการ?บริษัท เซ็ทเทรดดอทคอม จำกัด
 • พ.ศ. 2545
  กรรมการ?บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2545 – 2549
  กรรมการผู้จัดการ?บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • พ.ศ. 2535 – 2545
  รองผู้จัดการ?ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2532 – 2535
  ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์?ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

พี่แจ้ ภาวสุทธิ์

คุณภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร

กรรมการ

Mrs.pawasut Chunganuwat

Director

การศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 44 สำนักงาน ก.พ.
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขา Roll-on Roll-off Ferries and Container Terminal Management รัฐบาลเบลเยี่ยม
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2522
 • สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2516

ประสบการณ์

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ระดับ 10
 • ที่ปรึกษาด้านบริหาร ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน(Certified Management Consultant : CMC) ของภาครัฐจาก Institute of Management Consultancy (IMC) ของประเทศอังกฤษ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
 • ประธานคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงกระทรวงคมนาคม
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงคมนาคม
 • รองประธานกรรมการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการ และสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี
 • อนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ. กรม) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการบินพลเรือน
 • ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบการบริหารจัดการองค์กร ในเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันการบินพลเรือน
 • อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
 • กรรมการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 • อนุกรรมการกฎหมาย บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัด
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบเว็บท่า (Web Portal) คมนาคม เพื่อรองรับ เป็นศูนย์บริการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงคมนาคม
 • ผู้อำนวยการโครงการฝ่ายไทย ในโครงการนำระบบความปลอดภัยด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้าสินค้าอันตรายมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างไทย-เยอรมัน มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 2544 – 2546)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

who

คุณวุฒิชัย อุบลโกมุท

กรรมการตรวจสอบ

Mr.Wuttichai Ubolgomoot

Audit Director
การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Science in Build Environment: Construction Economics and Management,University College London
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทวุฒิ จำกัด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วีระยุค

คุณวีระยุค พันธุเพชร

กรรมการ

Mr.virayuk Phantuphet

Director

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (2541)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (2534)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง?การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายทางการเงิน สถาบันฝึกอบรมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (2519)
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2515)
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513)

ประสบการณ์

 • กรรมการอิสระ, บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, มูลนิธิปิยะเวช
 • ที่ปรึกษา, บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • ข้าราชการบำนาญ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวหน้าสำนักงาน, สำนักงานผู้แทนการค้าไทย
 • ผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการ, สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์
 • รองผู้อำนวยการ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อำนวยการ, สำนักอำนวยการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่ 33
 • ผู้อำนวยการ, สำนักงานกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • ผู้ช่วยกรรมการบริหารประจำประเทศกลุ่ม SEA Group ธนาคารโลก,กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐอเมริกา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สุวรรณ ดำเนินทอง

คุณสุวรรณ ดำเนินทอง

กรรมการ

Mr.Suvarn Damnoenthong

Director

วุฒิการศึกษา

 • วุฒิบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6สำนักงานศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์ จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.)
 • กรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

พ.ศ. 2549 – 2550

 • ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.กรุงไทย

พ.ศ. 2550

 • ผู้บริหารสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ บมจ.กรุงไทย

พ.ศ. 2548 – 2550

 • Chief Executive Officer ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548 – 2550

 • ผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสายงาน โครงการช่วยงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2545 – 2548

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปฎิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการธนาคารอิสลาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sumonmarn

คุณสุมลมาลย์ กัลยาศิริ

ที่ปรึกษาบริษัทฯ

Mrs.Sumolmarn Kallayasiri

Advisor
การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 21 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์

 • พ.ศ.2546 – พ.ศ.2549
  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (เกษียณอายุราชการ)
 • พ.ศ.2545 – พ.ศ.2546
  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2544 – พ.ศ.2545
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2541 – พ.ศ.2544
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2540 – พ.ศ.2541
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2540
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
 • พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนส่งเสริมอุตสาหกรรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Screen shot 2012-06-13 at 12.02.21 AM

คุณเอนก นาคะบุตร

Mr.Anake Nakabud

Advisor on Public Management

ประวัติการศึกษา

 • ทุนวิจัยปริญญาเอก สาขาการวางแผนพัฒนา OSAKA FOREIGN STUDY UNIVERSITY และ TSUKUBA UNIVERSITY, ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2525
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนพัฒนาชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย พ.ศ. 2523
 • บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • พ.ศ.2529 – พ.ศ.2539
  กรรมการบริหาร, มูลนิธิพัฒนาอีสาน
 • พ.ศ.2527 – พ.ศ.2533
  ผู้อำนวยการ กองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย
 • พ.ศ.2527 – พ.ศ.2531
  คณะกรรมการประสานงานภาครัฐและเอกชน, มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET)
 • พ.ศ.2525 – พ.ศ.2526
  ผู้ประสานงานและหัวหน้าทีมวิจัยโครงการศูนย์การศึกษาชุมชนในเขตภูเขา
 • พ.ศ.2521 – พ.ศ.2524
  ผู้ประสานงาน/หัวหน้าทีมวิจัยโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สูงสำหรับขายไทยภูเขา 6 เผ่าในเหนือ
 • พ.ศ.2521 – พ.ศ.2522
  ผู้เชี่ยวชาญคนไทยโครงการเงินกู้ธนาคารโลกพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอนก เปียลัดดา

คุณเอนก  เปียลัดดา

Mr.Anake PeiLadda

Advisor on Land-based Transportation
การศึกษา :

 • ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, พ.ศ.2530, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โยธา), พ.ศ.2520, วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

การฝึกอบรมหรือดูงาน :

 • หลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงบริหารงานแบบใหม่
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4, สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์, วิทยาลัยบริหาร ?สถาบันพัฒนาข้าราชาการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงรายงานทางวิชาการ
 • ศึกษาดูงานการสำรวจสภาพทาง การวิเคราะห์และการวางแผนงาน?บำรุงรักษาทาง ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

k yongyud

คุณยงยุทธ ตะริโย

Mr.Yongyuth Tariyo

Advisor

ประสบการณ์

 • 2550-ปัจจุบัน
  กรรมการและกรรมการบริหาร,บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2554-ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553-ปัจจุบัน
  ประธานคณะกรรมการ,บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด
 • 2553-2555
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน(กลุ่มปฏิบัติการ),ธนาคารออมสิน รองประธานสถาบันธนาคารออมสินโลก (World Savings Banks Institute)
 • 2551-2553
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ), ธนาคารออมสิน
 • 2551-2552
  ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค WSBI Asia/Pacific Regional Group
 • 2547-2551
  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (สายสนับสนุนกิจการสาขา),ธนาคารออมสิน
 • 2542-2547  ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารออมสิน (สายงานบริหารธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ์), ธนาคารออมสิน
 • 2540-2542  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (สายเทคโนโลยีสารสนเทศ? และบัญชี – การเงิน), ธนาคารออมสิน
 • 2535-2540
  ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ, ธนาคารออมสิน
 • 2534-2535  รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ, ธนาคารออมสิน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ดร เชิดชัย ขันธ์นะภา

ดร.เชิดชัย ขันธ์นะภา

Advisor

การศึกษา :

 • Ph.D. Economics University of Michigan, USA, พ.ศ.2520
 • Master Degree (Economics), University of Michigan, USA, พ.ศ.2520
 • Bachelor Degree (Economics) Harvard University, USA, พ.ศ.2515

ประสบการณ์ :

 • 2546-ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2545-2546
  รักษาการที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2543-2545
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2541-2543
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกร 9 ชช.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2540-2541
  ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2521-2536
  เศรษฐกร กองวางแผนการคลัง กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน กองนโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • 2520-2521
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mr.payman

Mr.Payman Aghtouman

Advisor

การศึกษา :

 • ปริญญาโท วิศวกรรมมหาสมุทรและชายฝั่งทะเล, มหาวิทยาลัยอาซัส, พ.ศ.2540
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยอาซัส, พ.ศ.2536

ประสบการณ์ :

 • 2556-ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและงานออกแบบ ,บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน
  วิศวกรออกแบบโครงการ,บริษัท kish free zone organization จำกัด
 • 2553-2554
  วิศวกรออกแบบโครงการ phase 19 sea water intake ,บริษัทsaff consultants engineers จำกัด
 • 2552-2553
  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงการ Dredging of larak port ,บริษัทPMO Hormozgan Province จำกัด
 • 2550-2552
  วิศวกรออกแบบโครงการ Bushehr Port Development ,บริษัทHamoon Construction Company จำกัด
 • 2550-2555
  วิศวกรออกแบบ ,บริษัทฟารา คายาห์ อาเซ่ จำกัด
 • 2547-2548
  ที่ปรึกษาโครงการ Met-Ocean and Bathymetric data collection work and process services, South Pars (Mogham) ,บริษัท Pars oil and gas จำกัด
 • 2537-2555
  นักวิจัยวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชายฝั่งทะเล ,สถาบันวิจัยการจัดการอนุรักษ์ธรณี-สันปันน้ำ