โครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม”

การจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1
ในโครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม”

IMG_068

IMG_069

การจัดสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม
ในโครงการ “การศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม”

IMG_4065

IMG_4102