กิจกรรมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง

งานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการในระยะต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Sukhumvit 1-2 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21