การจัดสัมมนาครั้งที่ 2 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

การจัดสัมมนาครั้งที่ 2 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-2-sea

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5