การจัดสัมมนาครั้งที่ 1 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

การจัดสัมมนาครั้งที่ 1 การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)

 

SEA 4

SEA 6

SEA 9